Görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılacak iptal davası dilekçe örneği

 

 

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.
Duruşmalıdır.
………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                        ………….
 
 
DAVACI…………….:          (T.C. Kimlik No)
Adresi……………….:
VEKİLİ………………:
Adresi……………….:
DAVALI……………:
TEBLİĞ TARİHİ….:
DAVANIN KONUSU : ….. olarak görev yapmakta iken  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesine göre görevden uzaklaştırılmama (işten el çektirilmeme)  ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.
OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: ….. olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim iyi ve çok iyi olup dava konusu işleme kadar herhangi bir disiplin cezam da bulunmamaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1237-145. maddelerinde; “Görevden Uzaklaştırma:
Madde 137- Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.
Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
Yetkililer:
Madde 138- Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:
a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)
Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.
Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu:
Madde 139- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.
Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma:
Madde 140- Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü:
Madde 141- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974– KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
Tedbirin Kaldırılması:
Madde 142- Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.
Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller:
Madde 143- Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri:
Madde 144- 140 ıncı ve 142 nci maddelerle 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.
Süre:
Madde 145- Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.” hükmü yer almaktadır.
Görevden uzaklaştırmadan sonra 10 gün içinde soruşturma açılmamıştır.
Yetkili makam kararı yoktur.
Üzerime atılı suç görevden uzaklaştırmayı gerektirmemektedir.
Hakkımda yapılan soruşturma tamamlandığından görevden uzaklaştırma koşulları oluşmamıştır.
Hukuka aykırıdır.
………
Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.
YASAL DELİLLER: : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM:
Açıklanan nedenlerle ….. olarak görev yapmakta iken  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesine göre görevden uzaklaştırılmama (işten el çektirilmeme)  ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim.
Gereğini arz ederim.  TARİH
İSİM
İMZA
EKLER: 1- Dava konusu işlem
            2- Başvurular
            3-Diğer deliller
            5-Emsal kararlar
Not: Bu dava dilekçesi örneği genel bir şablon olup dava açılırken uzman bir hukukçuya başvurulması gerekebilir. Bu dava dilekçesi örneğinden dolayı www.uyelikiptali.com sorumlu değildir.
admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response