İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA,

DAVACI :
VEKİLLERİ :
DAVALILAR : …… Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
KONU : …. Valiliği …. Kaymakamlığı ….. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hakkımda tesis etmiş olduğu ….. tarih ve …… sayılı uyarma disiplin cezasının yetki, şekil, sebep, konu ve maksat açılarından hukuka aykırı olması sebebiyle iptallerine karar verilmesi istemidir.
TEBLİĞ TARİHİ :
AÇIKLAMALAR :
1) 2001 yılından bugüne değin …. ili, …. ilçesi, …. İlköğretim Okulu’nda Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktayım. …… İlköğretim Okulu Müdürü, …….. tarih ve ……. sayılı yazı ile, öğrenci ….. velisi ….. tarafından ……. tarihinde verilen dilekçe ile, öğrenciye en sonuncusu ….. tarihi olmak üzere çeşitli defalar şiddet uyguladığım gerekçesiyle konuya ilişkin beyanlarımın alınması için bir yazı tebliğ etmiştir. Beyanlarını …… tarihli dilekçem ile okul müdürlüğüne sundum.
2) Ardından …. İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından …… tarih ve …… sayılı “Disiplin Amirlerince Verilen Disiplin Cezası Savunma Formu” başlıklı yazı ile, öğrenci velisi ……’a hakaret ettiğim gerekçesiyle, soruşturma çerçevesinde, yasanın suç saydığı disiplin olayının meydana geldiği ve bu sebeple konu ile ilgili savunmamı 10 gün içinde vermem için bana süre verilmiş, 14.04.2011 günlü dilekçem ile savunmamı yazılı olarak sundum.
3) …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ….. tarih ve …… sayılı yazısı ile, öğrenci velisi …..’a hakaret edildiği gerekçesiyle yapılan soruşturmada, savunma verilmediği gerekçesiyle, 657 Sayılı Yasanın 125/A-a maddesi uyarınca “uyarma” cezasının tarafıma verildiği anlaşılmıştır.
4) …… tarihli dilekçem ile ….. İlköğretim Okulu Müdürlüğü’nden, …..’a hakaret ettiğim gerekçesiyle vermiş olduğum savunmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giden tarih ve no’sunun tarafıma bildirilmesini istedim. Okul müdürü imzası ile verilen cevapta, savunmanın ….. tarih ve …. sayılı yazı ile …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildiği bildirilmiştir.
5) Öğrenci velisi …..’a hakaret soruşturmasında, savunma yapmadığım gerekçesiyle verilen uyarma cezasının sebebi ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle idari işlem bu yönüyle yasaya aykırıdır.
6) Ayrıca, yapılan işlemlerden disiplin cezasının İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından verildiği anlaşılmaktadır. 657 Sayılı Yasanın 126/1 maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca, disiplin cezalarının merkezde disiplin amiri olan okul müdürü ya da ilgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, yoksa Şube Müdürü tarafından verilmesi gerekirken, bu kişiler arasında sayılmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından verilen disiplin cezasında yasaya uygunluk bulunmamaktadır.
7) Ayrıca soruşturmacı tayin edilmek suretiyle soruşturma raporu düzenlenmeden, disiplin amiri olan okul müdürünün ifademi alması suretiyle yapılmış bulunan işlem, 657 Sayılı Yasa’nın 128. Maddesi ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin 19. Maddesine aykırıdır.
8) Yukarıdaki açıklamalarımızın cezaların iptali için yeterli görülmemesi halinde, İYUK 31. madde gereğince delil tespiti işlemi yapılmasını ve Sayın Mahkemenizce atanacak bir bilirkişi vasıtasıyla, söz konusu olayların gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda gerekli tahkikatı yapacak bir bilirkişiden rapor alınmasını talep ediyoruz.
H. NEDENLER : İYUK ve ilgili mevzuat
DELİLLER : …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nün davacı hakkında yapmış olduğu soruşturma dosyaları, … İlköğretim Okulu kayıtları, delil tespiti, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ;
1) …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün … tarih ve …. sayılı yazısı ile, öğrenci velisi ….’a hakaret edildiği gerekçesiyle yapılan soruşturmada, savunma verilmediği gerekçesiyle, 657 Sayılı Yasanın 125/A-a maddesi uyarınca “uyarma” cezasının iptaline,
2) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalılardan tahsiline,
Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../../….

Davacı/veya varsa Vekilleri

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response