Kamulaştırma İşleminin İptali,Dilekçe Örnegi
…….. İDARE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
……… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
2- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
3- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI :…… Belediye Başkanlığı/……..
DAVA KONUSU : Kamulaştırma İşleminin İptali
TALEP KONUSU : Haklı davanın kabulü ile …… ili ….. Mahallesi …..Mevkii …… Orta Okulu bitişiğinde bulunan …. no.lu parselde bulunan taşınmazın kısmen kamulaştırılmasına dair işlemin iptaline karar verilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkillerim davaya konu …. İli, ….. Mah., … Mevkii ,…. Orta Okulu bitişiğinde bulunan … no.lu parsele iştiraken ve müştereken maliktirler. Bu taşınmazın içinden kadastro yolu olduğu halde müvekkillerimin taşınmazından ….. Belediyesince yeniden kamulaştırma sureti ile yol geçirilmesi istemi usul ve yasaya aykırıdır.
2- Belediyeyi temsilen Başkan, kendi ve birkaç akrabasının taşınmazlarına adeta özel yol yapmak için bu kamulaştırma işlemi ve imar planı yapılmıştır. Yine kamu yararı kararı verilmesi işleminin Belediye Meclisince alınması da yerinde değildir. Çünkü Kamulaştırma Kanunun 5. md. si gereği kamu yararı verilmesi işlemi için Belediye Encümen kararı alınması gerekmektedir.
3- İmar planını uygulamak gerekçesi ile kamulaştırma kararı aldığını iddia eden Belediye, kamulaştırma kararını sadece müvekkilcilerimin taşınmazı için alması, imar planını müvekkillerimin taşınmazından sonra gelen taşınmazlara uygulatmaması olayda Kamu Yararından çok politik amaca hizmet edildiğini göstermektedir. Yine bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Yine müvekkillerime ait taşınmaz, çarşı içinde ve ticari alanda yer aldığı halde tarım arazisi olarak metre kare birim fiyatının belirlenmesi bakımından da kamulaştırma kararı usul ve yasaya aykırıdır.
DELİLLER : 1-
2-
3-…… … Asliye Hukuk Mahkemesinde 2006/580 E ile açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idari adına tescili davası,
4-….İli,…. Mah. ….. … Ada, ….Pafta, no.lu parselin tapu kaydı,
5-Kamulaştırmaya dair …. Belediye Meclisi kararı,
6-Veraset ilamı
7-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle haklı davanın kabulü ile, ….. Belediye Başkanlığının, ….. ili …. Mah. ….. , ….. Ada,…Pafta, ….Parsel nolu, …..Orta Okulu bitişiğinde bulunan …. no.lu parselin kısmen kamulaştırılmasına dair işlemin iptaline yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacılar vekili
Avukat Adı ve soyadı

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response