Kredi kartının şubeden iptali mümkün mü?
Kart iptali, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun sözleşme değişiklikleri
başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ve anılan Kanuna ilişkin Banka Kartları ve Kredi
Kartları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenleme altına
alınmıştır. Bahse konu düzenlemeler uyarınca, kart hamili talep etmek suretiyle kartı iptal
ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Ayrıca, kartın iptal edilmesine ve
sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran
kuruluşça yerine getirilmesi ve şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu
talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya
doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur.
Bu itibarla, bankalarca yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlem tesis edilmesi
gerekmekte, kart iptaline ilişkin talebiniz hakkında ilgili Banka tarafından yukarıda belirtilen mevzuat
hükümlerine aykırı uygulama yapıldığına dair varsa kanıtlayıcı belgelerle birlikte, Kurumumuza
usulüne uygun şekilde (isim, adres, ıslak imza içeren dilekçe ile) yapılacak başvurunun mevzuata
aykırılık bakımından değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır

admin

admin

Manisa Turgutlu dan dunyaya..:)) Bu site üyelik iptalleri hakkında size kısa yollar gosteren bir sitedır..

Leave a Response