Üyelik İptali ,hesap silme, hesap kapatma, üyelik silme, hesabı nasıl kapatılır, hesabı nasıl silinir,Üyelik Silme Forum,Hesap silme, gitti gidiyor nasıl kapanır, facebook

İdari Yargıda İptal ve Tazminat Davalarında verilebilecek nihai karar sonuçları

İdari Yargıda İptal ve Tazminat Davalarında verilebilecek nihai karar sonuçları

Görev Ret (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)
İptal
Ret
Ksımen İptal Kısman Ret
Tazminat (Maddi-Manevi) Kabul
Tazminat (Maddi-Manevi) Ret
Kısmen Tazminat Kabul Kısmen Tazminat Ret
Karar verilmesine yer olmadığına (KVYO)
Davanın Açılmamış Sayılmasına
Görev Ret (Adli Yargı)
Görev ret (Danıştay / İdare mah / vergi mah )
Yetki Ret
Ehliyet Ret
Süre Ret
Dilekçe Ret (3. mad. ye göre, 3 ve 5. mad. ye göre, 5. mad. ye göre)
İncelenmeksizin Ret
Yetkili yargı yerini belirlenmesi için dosyanın…(Danıştay a / Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine)
Yok hükmünde sayılmasına
Kesin hüküm nedeniyle incelenmeksizin ret
Israr (iptal / ret)
İdari Merciine Tevdiine
Dava Dilekçesinin iptaline (Yalnız öleni ilgilendiren dava için)
Bozmaya uyma (iptal, ret, kabul, …)
Dersdestlik nedeniyle KVYO
Kısmen iptal-kabul, kısmen ret
KVYO (Af nedeniyle)
Görev Ret (Görevli yargı yerinin belirlenmesi çin dosyanın BİM e / Danıştay a Gönderilmesine)
Yenileme süre ret (Dilekçe ret üzerine davanın 30 gün içinde yenilenmemesi)
İşlemden kaldırma (2577/26-1 mad. tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik nedeniyle)
Bağlantı nedeniyle idare mahkemesine gönderilmesine (BİM kararı uyarınca)
Dosya esas kaydının kapatılması (Başka mahkemenin dilekçesi sehven kayıt almış ise)
Birleştirme kararı
Dava ret (Dilekçe ret üzerine aynı yanlışlıkların yapılması)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27 Mayıs 2014 at 15:38

Categories: Dava   Tags: , ,

İdari Yargı da İdari İşlemlerin İptal nedenleri

İdari Yargı da İdari İşlemlerin İptal nedenleri

İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI VE İPTAL SEBEPLERİ
a. YETKİ UNSURU ve YETKİ YÖNÜNDEN SAKATLIK
1) İdari işlemleri yokluğa götüren yetki unsuru sakatlıklar
a) Yetki Gasbı
b) Fonksiyon Gasbı
c) Açık ve Ağır Yetki tecavüzü
2) İdari işlemlerin iptalini gerektiren yetki sakatlıkları
a) Kişi itibariyle Yetkisizlik
b) Yer itibariyle yetkisizlik
c) Zaman itibariyle yetkisizlik
d) Konu itibariyle yetkisizlik
3) Yetki Devri – İmza Devri
4) Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Taslağında İmza Devri Ve Yetki Devri
b. ŞEKİL UNSURU ve ŞEKİL YÖNÜNDEN SAKATLIK
c. SEBEP UNSURU ve SEBEP YÖNÜNDEN SAKATLIK
1) Bağlı Yetki
2) İdari Takdir Yetkisi
d. KONU UNSURU ve KONU YÖNÜNDEN SAKATLIK
e. MAKSAT UNSURU ve MAKSAT YÖNÜNDEN SAKATLIK

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27 Mayıs 2014 at 15:35

Categories: Dava   Tags: , ,

İptal Davasına Konu Olamayacak İşlemler Nelerdir?

İptal Davasına Konu Olamayacak İşlemler

a. İdarenin İç İşleyişi İle İlgili İşlemler
b. Hazırlık İşlemleri
c. Görüş Bildiren İşlemleri
d. Açıklayıcı ve Bilgi verici İşlemler
e. Uygulama İle İlgili İşlemler
f. İdari Başvuru yolu Tüketilmemiş İşlemler
g. Uygulama Kabiliyeti Kalmamış İşlemler
h. Adli ve Askeri Yargının Denetiminde Bulunan İşlemler
i. Yok Hükmünde Olan İşlemler
j. Yasalarla Yargı Denetim Dışında Tutulan İşlemler
k. Devlet Tüzel Kişili İçerisinde Ve Aynı Kademede Yer Alan Bakanlıkların Birbirleri Olan İlişkileri
e. Hükümet Tasarrufları

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27 Mayıs 2014 at 15:33

Categories: Dava   Tags:

İptal Davası Nedir?

İptal Davaları Nedir?
İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 2. maddesinin 1/a bendinde, iptal davaları “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan” davalar olarak tanımlanmıştır.
İdarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargısal denetime açık olduğu hukuk devletinde idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında en etkin araçlardan biri “iptal davaları”dır.
İptal davalarındaki sübjektif ehliyet koşulu, doğrudan doğruya hukuk devletinin yapılandırılması ve sürdürülmesine ilişkin bir sorundur. Dolayısıyla sübjektif ehliyet koşulunun, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun iptal davası yoluyla denetlenmesini engellemeyecek bir biçimde anlaşılması gerekmektedir.
İdari yargının varlık nedeni, subjektif hak ihlallerinin giderilmesiyle birlikte aynı zamanda, idari işlemlerin etkin ve yaygın biçimde hukuka uygunluk denetiminin yerine getirilmesidir.
Bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının menfaat ilgisini kurdukları idari tasarrufları, iptal davası yoluyla idari yargı önüne getirmelerinin, idarenin hukuka uygunluğunun yargısal denetiminin sağlanmasıyla “Hukuk Devleti”nin gerçekleştirilmesine hizmet edeceği; soruna bu açıdan bakıldığında, klasik dava türleri dışında idari yargıya özgü bir dava türü olan “iptal davası”nı açan gerçek veya tüzel kişinin, dava açmakla ulaşmak istediği amaç bakımından klasik anlamda “davacı”dan farklı olduğu tartışmasızdır.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27 Mayıs 2014 at 15:31

Categories: Dava, Kamu   Tags:

Görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılacak iptal davası dilekçe örneği

Görevden uzaklaştırma işlemine karşı açılacak iptal davası dilekçe örneği

 

 

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.
Duruşmalıdır.
………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                        ………….
 
 
DAVACI…………….:          (T.C. Kimlik No)
Adresi……………….:
VEKİLİ………………:
Adresi……………….:
DAVALI……………:
TEBLİĞ TARİHİ….:
DAVANIN KONUSU : ….. olarak görev yapmakta iken  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesine göre görevden uzaklaştırılmama (işten el çektirilmeme)  ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.
OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: ….. olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim iyi ve çok iyi olup dava konusu işleme kadar herhangi bir disiplin cezam da bulunmamaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1237-145. maddelerinde; “Görevden Uzaklaştırma:
Madde 137- Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.
Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.
Yetkililer:
Madde 138- Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:
a) Atamaya yetkili amirler;
b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;
c) İllerde valiler;
ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)
Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.
Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu:
Madde 139- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.
Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma:
Madde 140- Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü:
Madde 141- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974– KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
Tedbirin Kaldırılması:
Madde 142- Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.
Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller:
Madde 143- Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.
Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri:
Madde 144- 140 ıncı ve 142 nci maddelerle 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.
Süre:
Madde 145- Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.
Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.” hükmü yer almaktadır.
Görevden uzaklaştırmadan sonra 10 gün içinde soruşturma açılmamıştır.
Yetkili makam kararı yoktur.
Üzerime atılı suç görevden uzaklaştırmayı gerektirmemektedir.
Hakkımda yapılan soruşturma tamamlandığından görevden uzaklaştırma koşulları oluşmamıştır.
Hukuka aykırıdır.
………
Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.
YASAL DELİLLER: : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM:
Açıklanan nedenlerle ….. olarak görev yapmakta iken  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesine göre görevden uzaklaştırılmama (işten el çektirilmeme)  ilişkin  …… tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim.
Gereğini arz ederim.  TARİH
İSİM
İMZA
EKLER: 1- Dava konusu işlem
            2- Başvurular
            3-Diğer deliller
            5-Emsal kararlar
Not: Bu dava dilekçesi örneği genel bir şablon olup dava açılırken uzman bir hukukçuya başvurulması gerekebilir. Bu dava dilekçesi örneğinden dolayı www.uyelikiptali.com sorumlu değildir.

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27 Mayıs 2014 at 15:27

Categories: Dilekçe   Tags: , , ,

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

You might also likeclose