Üyelik İptali ,hesap silme, hesap kapatma, üyelik silme, hesabı nasıl kapatılır, hesabı nasıl silinir,Üyelik Silme Forum,Hesap silme, gitti gidiyor nasıl kapanır, facebook

Anaparadan Yapılan Kesintilerin İadesi İçin Dilekçe Örnekleri

Anaparadan Yapılan Kesintilerin İadesi İçin Dilekçe Örnekleri
Bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişikle sistemden ayrılmış katılımcıların ana paralarından yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak, vergi dairesine ve bireysel emeklilik şirketine verilecek dilekçe örnekleri aşağıdadır.
Vergi dairesine başvuru sırasında gereken evrakların temini için Bireysel Emeklilik Şirketine verilecek dilekçe örneği:
__________________________________________________________________________________________
……….. EMEKLİLİK A.Ş.’NE
………..
Şirketiniz nezdinde akdedilmiş emeklilik/şahıs sigorta poliçemin sona ermesi nedeni ile 29.06.2012 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 6327 sayılı Kanun kapsamında ana paradan yapılan vergi kesintisinin iadesi için vergi dairesine başvurmak üzere aşağıdaki belgelerin tarafıma iletilmesini arz ederim.
1)- Emeklilik/sigorta şirketi tarafından tanzim edilen hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği.
2)- Düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği.
3)- Kesintilerin yatırıldığı vergi dairesinin adı ve açık adresi ile şirket vergi numarası.
ADRES Tarih
.. .Adı Soyadı
… .İmza
EK:
Kimlik Fotokopisi
__________________________________________________________________________________________
Vergi dairesine verilecek dilekçe örneği:
____________________________________________________________________________________________
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergilendirme Grup Müdürlüğüne
29.6.2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.6.2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yer alan düzenleme kapsamında, iştirakçisi bulunduğum bireysel emeklilik/sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş emeklilik/şahıs sigorta poliçemin sona erdirilmesi nedeni ile tarafıma yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında tevkif edilerek ödenen vergilerin, aynı kanunun 75 inci maddesine eklenen dördüncü fıkra hükmüne göre belirlenen menkul sermaye iradı üzerinden yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısımla ilgili dava açmayacağımı /açılmış bulunan davalardan feragat ettiğimi beyan ederek iade edilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.
ADRES Tarih
.. .Adı Soyadı
… .İmza
BİREYSEL EMEKLİLİK/ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETİNİN
Unvanı :
Vergi Numarası :
Poliçe Numarası :
ÖDEMENİN YAPILACAĞI
Banka Adı :
Şube Adı :
IBAN Numarası :
TC Kimlik Numarası :
İrtibat Telefonu :
EKLER 1)- Emeklilik/sigorta şirketi tarafından tanzim edilen hayat sigortası/bireysel emeklilik poliçesinin bir örneği, (Düzeltme: Konuyla ilgili son düzenlemeyle, artık poliçe örneği istenmeyecek ve şimdiye kadar poliçe örneği olmadan yapılan başvurular kabul edilecektir. Detaylar için tıklayınız.)
2)- Düzenlenmiş olan poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği,
3)- Açılmış dava bulunması halinde, ilgili yargı merciinden davadan feragat edildiğine dair şerhli dilekçe veya mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneği.
______________________________________________________________________________________________
Gelen Aramalar: bireysel emeklilik stopaj iadesi dilekçesi,büyük mükellefler vergi dairesi stopaj iadesi,bireysel emeklilik stopaj iadesi,bes stopaj iadesi,bireysel emeklilik kesintilerinin iadesi dilekçesi,bireysel emeklilik vergi iadesi dilekçe örneği,bireysel emeklilik iade dilekçesi,bireysel emeklilik kesinti iadeleri,bireysel emeklilik vergi kesintisi iadesi dilekçe örneği,bireysel emeklilik stopaj iadesi dilekçe örneği

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 28 Nisan 2014 at 00:22

Categories: Ticari   Tags: ,

6284 Dilekçe Örneği

6284 Dilekçe Örneği
DAVACI : [isim bilgisini giriniz] ADRES : [adres bilgisini giriniz] DAVALI : [şiddet uygulayan kişinin isim bilgilerini, biliyorsanız T.C. Kimlik Numarası bilgisini giriniz] ADRES :[şiddet uygulayan kişi veya kişilerin adres bilgisini, ulaşılabilecek yer bilgisini giriniz] KONU : Davalı tarafından gördüğüm fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet [maruz kaldığınız şiddet biçimine ilişkin bilgi veriniz] nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR :
1. [lütfen şiddet uygulayan ile aranızdaki kişisel ilişki hakkında bilgi veriniz. Örneğin; kocanız, sevgiliniz, erkek kardeşiniz, babanız ve/veya akrabalık ilişkiniz hakkında kısaca bilgi veriniz Eğer, “tek taraflı ısrarlı takip mağduru” iseniz, hiçbir kişisel ilişkiniz olmadığı halde, ısrarlı bir şekilde sizi rahatsız eden kişi olup olmadığına ilişkin olarak bilgi veriniz] [çocuğunuz var mı? Kaç çocuğunuz var, kaç yaşındalar?] 2. Davalı tarafından, şiddete maruz kalmaktayım.
A) [bu bölümde gördüğünüz şiddet biçimine –fiziksel şiddet mi?, psikolojik şiddet mi?, ekonomik şiddet mi?, cinsel şiddet mi?- ilişkin ayrıntılı bilgi veriniz] B) [ne kadar süreden beri şiddete maruz kalıyorsunuz] C) [şiddet biçimine ilişkin bilgi verebilirsiniz, şiddetin nasıl uygulandığına dair bilgi verebilirsiniz] Ç) [şiddet uygulayan kişi size herhangi bir silahla saldırdı mı? Örneğin, bıçak, silah vs.] D) [maruz kaldı iseniz, sözlü şiddete ilişkin olarak şiddet uygulayan hangi sözleri kullandı, size söylenmiş sözleri açıkça dile getirebilirsiniz] E) [çocuklarınız da şiddete maruz kaldılar mı? Sizin maruz kaldığınız şiddete tanıklık ettiler mi?] F) [sığınak ihtiyacınız var mı?] G) [şiddet uygulayan kişinin silah var mı?] H) [şiddet uygulayan kişinin herhangi bir alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı var mı?] 3. [6284 Sayılı Yasa’dan yararlanmak için delil ve belge aranmaması esastır. Ancak yine de maruz kaldığınız şiddet nedeni ile şayet herhangi bir delil ve/veya belgeniz varsa, onları da dosyanız içine eklemeniz faydalı olacaktır. Örneğin, darp raporu, psikolojik destek aldığınıza ilişkin kayıtlar, telefon mesajı, e-mail, vs.] 4. [şayet şiddet uygulayan kişi evin geçimi için ekonomik katkıda bulunan kişi ise, tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Şiddet uygulayan kişinin malvarlığı ile ilgili bilgi verebiliyorsanız, üzerine kayıtlı ev, maaşı bilgisi, araba vs. gibi dilekçenin içeriğinde bu bilgilere de yer vermeniz, nafaka miktarının belirlenmesinde faydalı olacaktır] SONUÇ VE TALEP :
Yukarıda açıklananlardan dolayı Sayın Mahkemenizden,
1. Şiddet tehdit ve hakaretlerde bulunmasının önlenmesi,
2. Müşterek olarak yaşadığımız, [adres bilgisini yazınız] adresinde yer alan evden ve benim bulunduğum yerlerden, [işyeri, okul vs. adreslerini ayrıca yazabilirsiniz] DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMAMASININ SAĞLANMASI,
3. Müşterek çocukla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılması veya sınırlandırılmasına,
4. [aynı işyerinde çalışıyorsanız] DAVALI’NIN İŞYERİNİN DEĞİŞİRİLMESİNİ,
5. Şahsımı ve yakınlarımı İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ ETMEMESİ,
6. [varsa] silahının müsadere edilmesini,
7. Şiddet uygulayan aynı zamanda evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olması sebebiyle, TEDBİR SÜRESİNCE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE
8. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE 6 AY SÜRE İLE TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.
Saygılarımla,
[adınız, soyadınız ve imza] 6284 sayılı kanun dilekçe örneği. Danışman Kategorisinde ve Hukuk Forumunda Bulunan 6284 sayılı kanun dilekçe örneği Konusunu Görüntülemektesini

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 28 Nisan 2014 at 00:12

Categories: Aile   Tags:

Tüvtürk Araç Muayene Dilekçe Örneği

Tüvtürk Araç Muayene Dilekçe Örneği
Yazı Örneği
[Şirket Antetli Kağıdı]
.. / .. /….
Sayın Yetkili,
Mülkiyeti şirketimize ait olan aşağıda plakaları veya şasi numaraları belirtilen ……….. adet
aracın muayenesini yaptırmaya tam yetkili ve mezun olmak üzere, şirketimiz çalışanlarından
…………………………….. T.C. kimlik nolu ……….[Ad – Soyad ]………….., şirketimizce vekil tayin
edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
[Firma Unvanı] [Firma Vergi Dairesi / Vergi No] [Şirket Yetkilisi Ad ve Soyadı] [Kaşe ve imza] Plaka veya şasi no (elle yapılan ekleme veya düzeltmeler kabul edilmeyecektir )
1.
2.
3.
Ek: Şirket imza sirküleri veya noter onaylı sureti (Geçerlilik tarihi içinde olmalıdır)
Bu dilekçe ile şirketinizdeki araçların muayenesi için gereklidir.bu dilekçe ile işletmenizdeki calışanlarında birini görevlendirerek şirket aracınızı muayeneye gönderebilirsiniz..

1 comment - What do you think?
Posted by admin - 28 Nisan 2014 at 00:03

Categories: Dilekçe   Tags: , ,

Kamulaştırma İşleminin İptali,Dilekçe Örnegi

Kamulaştırma İşleminin İptali,Dilekçe Örnegi
…….. İDARE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
……… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
2- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
3- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI :…… Belediye Başkanlığı/……..
DAVA KONUSU : Kamulaştırma İşleminin İptali
TALEP KONUSU : Haklı davanın kabulü ile …… ili ….. Mahallesi …..Mevkii …… Orta Okulu bitişiğinde bulunan …. no.lu parselde bulunan taşınmazın kısmen kamulaştırılmasına dair işlemin iptaline karar verilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkillerim davaya konu …. İli, ….. Mah., … Mevkii ,…. Orta Okulu bitişiğinde bulunan … no.lu parsele iştiraken ve müştereken maliktirler. Bu taşınmazın içinden kadastro yolu olduğu halde müvekkillerimin taşınmazından ….. Belediyesince yeniden kamulaştırma sureti ile yol geçirilmesi istemi usul ve yasaya aykırıdır.
2- Belediyeyi temsilen Başkan, kendi ve birkaç akrabasının taşınmazlarına adeta özel yol yapmak için bu kamulaştırma işlemi ve imar planı yapılmıştır. Yine kamu yararı kararı verilmesi işleminin Belediye Meclisince alınması da yerinde değildir. Çünkü Kamulaştırma Kanunun 5. md. si gereği kamu yararı verilmesi işlemi için Belediye Encümen kararı alınması gerekmektedir.
3- İmar planını uygulamak gerekçesi ile kamulaştırma kararı aldığını iddia eden Belediye, kamulaştırma kararını sadece müvekkilcilerimin taşınmazı için alması, imar planını müvekkillerimin taşınmazından sonra gelen taşınmazlara uygulatmaması olayda Kamu Yararından çok politik amaca hizmet edildiğini göstermektedir. Yine bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Yine müvekkillerime ait taşınmaz, çarşı içinde ve ticari alanda yer aldığı halde tarım arazisi olarak metre kare birim fiyatının belirlenmesi bakımından da kamulaştırma kararı usul ve yasaya aykırıdır.
DELİLLER : 1-
2-
3-…… … Asliye Hukuk Mahkemesinde 2006/580 E ile açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idari adına tescili davası,
4-….İli,…. Mah. ….. … Ada, ….Pafta, no.lu parselin tapu kaydı,
5-Kamulaştırmaya dair …. Belediye Meclisi kararı,
6-Veraset ilamı
7-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle haklı davanın kabulü ile, ….. Belediye Başkanlığının, ….. ili …. Mah. ….. , ….. Ada,…Pafta, ….Parsel nolu, …..Orta Okulu bitişiğinde bulunan …. no.lu parselin kısmen kamulaştırılmasına dair işlemin iptaline yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacılar vekili
Avukat Adı ve soyadı

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27 Nisan 2014 at 16:34

Categories: Dilekçe   Tags: ,

İşlemin İptali, Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemi Dilekçesi

İşlemin İptali, Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemi Dilekçesi
Yürütmenin durdurulması ve Duruşma istemlidir.
…….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
DAVALI : İçişleri Bakanlığı, ….. Genel Müdürlüğü / ……
DAVA KONUSU : İşlemin iptali
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Emniyet Müdürlüğü kadrosunda … sicil sayılı, …Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, …/…/… tarihinde….. İl Emniyet Müdürlüğüne tayin edildiğim hususu …/…/… tarihinde tarafıma bildirildi. İkinci Bölge görevimi …-… yıllarında … ilinde yaptım. Bu sene bulunduğum rütbede ikinci kez şark görevi için hazırlık emri geldi. Müdürlüğümüz kadrosunda görevli ….. Sınıf Emniyet Müdürü …’a bu yıl içerisinde ikinci kez şark hazırlığı geldiği halde, …. bölgeye atama yapılması şöyle dursun, ….. Müdürlüğüne tayin edilmek suretiyle adeta ödüllendirilmiştir. Ayrıca, …, …, … v.b. birçok Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ikinci bölge hizmetine hiç gitmemişlerdir.
2- Ben ikinci bölge hizmetimi yapmama rağmen, yukarıda belirtmiş olduğum Emniyet Müdürleri bu zorunlu hizmete hiç gitmemişlerdir. İdare takdir yetkisini anılan göreve hiç gitmeyenlerin yerine benim aleyhime kullandı. İkinci bölge görevimi yukarıda belirttiğim tarihler arasında yapmış olmama rağmen, ikinci kez ikinci bölge görevine gönderilmem idarenin almış olduğu haksız ve keyfi bir karar olup, Anayasamızın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırıdır. Diğer taraftan eşim …., Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışmakta ve atama işlemi aile birliğimi de bozmaktadır.
DELİLLER : 1-
2-Atama Kararı
3-…. sicil sayılı memuriyet dosyası,
4- Mahkeme kararları
5-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : İdarenin vermiş olduğu bu adaletsiz, ekteki emsal kararlardan görüleceği üzere eşitliğe aykırı ve bu sebeple de keyfi atama işleminin öncelikle yürütmenin durdurulması ve atama işleminin iptaline, dava masraflarının davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Be the first to comment - What do you think?
Posted by admin - 27 Nisan 2014 at 16:29

Categories: Dilekçe   Tags: , ,

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

You might also likeclose